شیشـــه معنایـــی نــدارد

وقتــــی حس گـــرمــــا از جنس دستــــان تــــو باشد...