Click here to enlarge

یا صاحب الزمان!


گاه گاهی که دلمان برای شما تنگ می شود،
نگاه می کنیم به نائبت،امام معصوم نیست،

اما چه خوب بر می آید از پس ناکثین؛

علی (ع)نیست؛اما دشمنانش بد تر از معاویه اند.
باید تنهایی جور غیبتت را بکشد.
آقا جان زود تر بیا...
لا اقل به خاطر دل او که آه دارد و چاه ندارد...
لبیک یا خامنه ای...Click here to enlargeClick here to enlarge