حجت الاسلام ماندگاری:

به مقام معظم رهبری عرض کردم، فلسفه ی چفیه شما چیست؟
فرمودند :
اگر دوستان می دانستند که دشمن چگونه آماده شده است برای زمین زدن نظام و اسلام، هیچ گاه حالت رزم را از خودشان دور نمی کردند.